متن کامل خبر


 
ارتباط سالم و پدرانه با دانشجویان ، روش و منش دکتر آیینه وند بود

خلاصه خبر: دکتر آیینه وند ارزش زیادی برای خانواده قائل بود و در محیط کار نیز همکاران را خانواده دوم خود می دانست و سعی داشت این دو خانواده، ارتباطشان دوستانه و همراه با عزت باشد.

دکتر آیینه وند ارزش زیادی برای خانواده قائل بود و در محیط کار نیز همکاران را خانواده دوم خود می دانست و سعی داشت این دو خانواده، ارتباطشان دوستانه و همراه با عزت باشد.
موذن فروغی همسر دكتر آیینه وند در گفتگویی با اشاره به ویژگی های شخصیتی ایشان اظهار داشت: دکتر آیینه وند در مقام همسری به مدیریت مشارکتی در زندگی قائل بودند. نکته ای که به نظرم می رسد طرح کنم، شیوه خاص ارتباط با دانشجویان به ویژه بانوان بود؛ ایشان ضمن پشتیبانی معنوی و علمی، راه را برای ارتباط خانوادگی می گشودند و لذا بسیاری از این دانشجویان را که به مقام استادی و مدیریت رسیده اند، بنده می شناسم و در زمان حیات دکتر رفت و آمد خانوادگی داشتیم.
وی افزود: به عبارت دیگر ارتباط سالم و پدرانه با دانشجویان دختر و پسر، روش و منش دکتر آیینه وند بود. به عنوان یک استاد دانشگاه در این شیوه این باید تبلیغ شود. یادم می آید که ایشان از آن جهت که دانشجویان را مانند فرزندان خود می دانستند، همواره حامی و راهنمای آن ها بودند.
وی تصریح كرد: دکتر آیینه وند ارزش زیادی برای خانواده قایل بود. در محیط کار نیز همکاران را خانواده دوم خود می-دانست و سعی داشت این دو خانواده، ارتباطشان دوستانه و همراه با عزت باشد. ایشان برای خانم ها ارزش بسیار زیادی قایل بودند و اعتقاد داشتند خانم ها لیاقت رسیدن به بالاترین درجه علمی و انجام کارهای اجرایی را دارند و باید به آن ها کمک کرد.

23 آذر 1394 / تعداد نمایش : 943