متن کامل خبر


 
تألیف کتاب از سوي دو عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: کتاب اکولوژي خاک هاي جنگلي (مفاهيم و الگوريتم ها) به همت دكتر يحيي كوچ و دكتر سيد محسن حسيني از اعضاي هيات علمي گروه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي تاليف و تدوين شد.

کتاب اکولوژي خاک هاي جنگلي (مفاهيم و الگوريتم ها) به همت دكتر يحيي كوچ و دكتر سيد محسن حسيني از اعضاي هيات علمي گروه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي تاليف و تدوين شد.

در مقدمه اين كتاب آمده است: در كشور ايران كه به رغم دارا بودن اكوسيستمي خشك و شكننده، سرعت تخريب جنگل بيش از احياء و توسعه آن است، با توجه به مزاياي زياد جنگلها بايد سعي شود اين منابع با اجراي مديريتي اصولي هر چه بهتر حفظ و توسعه يابند. شناخت ويژگي هاي خاك يكي از پايه هاي اصولي مديريت جنگل است كه بسياري از گزينه هاي اكولوژي و جنگل شناسي از جمله انتخاب گونه، تعيين حاصل خيزي رويشگاه، نرخ رويش توده و ميزان سطح ذخيره¬گاه مورد نياز در جنگل تحت تاًثير آن قرار دارند. بسياري از منابع علوم خاک، شکل-گيري و پيدايش خصوصيات مختلف در خاک را در ارتباط با پنج عامل مواد مادري، عوامل اقليمي، موجودات زنده، توپوگرافي و زمان دانسته اند. در عين حال خاک نقش عمده اي در ايجاد تغيير و تنوع در جنگل ايفا مي نمايد و از طرف ديگر جنگل ها نيز نقش قابل توجهي در تغيير و توسعه خصوصيات خاک ها به عهده دارند.

بنابراين بحث در خصوص روابط بين خاک و پوشش گياهي همواره از موضوعاتي بوده است که در علم مديريت جنگل و علوم مربوط به خاک جنگل مورد توجه بوده است. اگرچه در سال هاي اخير کتب زيادي در زمينه علوم خاک ترجمه و يا تاٌليف گرديده است، اما در زمينه اکولوژي خاک تعداد کتب ترجمه يا تاٌليف شده انگشت شمار هستند و اين در حالي است که رشته اکولوژي در جهان و بويژه در کشورهاي پيشرفته، توسعه زيادي يافته است. اين کتاب در دو بخش مفاهيم (مشتمل بر هفت فصل) و الگوريتم ها (مشتمل بر چهار فصل) تنظيم گرديده كه اميد است بتواند بخشي از نيازهاي دانشجويان و محققين مرتبط با علوم جنگل را مرتفع نمايد.

 

22 آذر 1394 / تعداد نمایش : 970