متن کامل خبر


 
تألیف دو جلد کتاب در گروه مرتعداری

خلاصه خبر: دکتر مهدی عابدی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی با همکاری دکتر حسین ارزانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دو کتاب در حوزه علوم مرتعداری با عنوان ارزیابی مرتع؛ ممیزی و پایش و ارزیابی مرتع؛ اندازه گیری پوشش گیاهی را تدوین و تألیف کرد.

تألیف دو جلد کتاب در گروه مرتعداریدکتر مهدی عابدی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی با همکاری دکتر حسین ارزانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دو کتاب در حوزه علوم مرتعداری با عنوان ارزیابی مرتع؛ ممیزی و پایش و ارزیابی مرتع؛ اندازه گیری پوشش گیاهی را تدوین و تألیف کرد.

در کتاب ارزیابی مرتع، ممیزی و پایش، ضمن تأکید بر ضرورت طرحهای ارزیابی مرتع جهت مدیریت پایدار، مبانی برخی از این طرحها مانند طرح های اندازه گیری و پایش مرتع به منظور ارزیابی به هنگام مورد بحث قرار گرفته است. بدین منظور مراتع باید طبقه بندی شوند و سپس در هر یک از واحد اطلاعات پوشش گیاهی توصیف شود. ابزار هایی مانند سامانه اطلاعات جغرافیایی و نیز سنجش از دور جهت ممیزی مرتع کاربرد زیادی دارند. در این کتاب همچنین کاربرد این ابزارها جهت ارزیابی مراتع کشور مورد توجه قرار گرفته است.

جهت مطالعات پوشش گیاهی پارامترهای مختلفی مانند پوشش، تولید، تراکم، ترکیب پوشش گیاهی، بهره برداری و پارامترهای کارکردی مورد توجه قرار می گیرد. روش های زیادی تاکنون برای بررسی این پارامترها معرفی شده اند که در سال های گذشته کارایی آن روش ها در کشور مورد آزمون قرار گرفته است. در کتاب ارزیابی مرتع، اندازه گیری پوشش گیاهی ضمن بررسی این روش ها و نحوه اندازه گیری آنها، همچنین روش های مناسب برای اندازه گیری پوشش گیاهی در کشور معرفی شده است.
گفتنی است این دو کتاب توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

تألیف دو جلد کتاب در گروه مرتعداری

10 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1202