متن کامل خبر


 
ردیف 1 مصوبه هیأت امنا " تصویب طرح تحول راهبردی دانشگاه در افق 1404 " ابلاغ شد

خلاصه خبر: ردیف 1 مصوبه هیأت امنا " تصویب طرح تحول راهبردی دانشگاه در افق 1404 " مورخ هشتم آبانماه 1395 جهت اقدام به معاونت ها ابلاغ شد.

ردیف 1 مصوبه هیأت امنا تصویب طرح تحول راهبردی دانشگاه در افق 1404 مورخ هشتم آبانماه 1395 جهت اقدام به معاونت ها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به ردیف 1 مصوبه هیأت امنای دانشگاه مورخ 8/8/95 که آورده است: ( به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ابلاغی وزارت متبوع و الزامات برنامه ششم توسعه و تصمیم های اتخاذ شده در نشست هیأت امنای مورخ 5/7/94 و کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ 27/10/94 و مورخ 17/11/94 طرح تحول راهبردی دانشگاه 1404-1395 با توجه به راهکارها و بازه پیش بینی شده برای تأمین بودجه به تصویب رسید. در همین راستا گزارش انتخاب شعار دانشگاه ارائه شد و گزینه خرد باید و دانش و راستی به عنوان شعار منتخب دانشگاه و الحاق آن به طرح راهبردی مورد تصویب قرار گرفت)، جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

27 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1049