متن کامل خبر


 
دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي برگزار شد

خلاصه خبر: دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي، سيزدهم تيرماه با حضور اعضاي مجمع نمايندگان و اعضاي شوراي مركزي برگزار شد.

دهمين جلسه مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي، سيزدهم تيرماه با حضور اعضاي مجمع نمايندگان و اعضاي شوراي مركزي برگزار شد.
در اين نشست با استعفاي دو نفر از اعضاي شوراي مركزي موافقت نشد و راي اكثريت اعضاي مجمع عمومي شوراي صنفي بر ابقاي آنان بود.
همچنين راي گيري براي انتخاب جايگزين يك عضو خارج شده از شوراي مركزي (به دليل بازنشستگي) صورت گرفت و در نهايت احمد ملائيان با اكثريت آرا به عنوان عضو اصلي شوراي مركزي انتخاب شد و آقايان حسين پور و عليزاده و خانم خزايي پور به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.
در اين نشست همچنيني گزارشي از فعاليت هاي شوراي مركزي صنفي ارائه شد و اعضاي شوراي صنفي به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند و خواستار تعامل بهتر و بيشتر مسئولان دانشگاه با اعضاي شوراي مركزي شدند.

14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1134