متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزش بهداشت منصوب و مدیران گروه های آموزشی اقتصاد کشاورزی و آبیاری و زهکشی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزش بهداشت منصوب و مدیران گروه های آموزشی اقتصاد کشاورزی و آبیاری و زهکشی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر صدیقه السادات طوافیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی برای مدت دو سال منصوب و دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و دکتر سید مجید میر لطیفی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر فضل اله غفرانی پور مدیر پیشین گروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

20 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1376