متن کامل خبر


 
نظريه جديدی با عنوان "گسل های ژئواستراتژیک فعال جهان" از سوي استاد جغرافياي سياسي دانشگاه ارائه شد

خلاصه خبر: نظریه جدیدی تحت عنوان "گسل های ژئواستراتژیک فعال جهان " که چارچوب نظری تبیین و تحلیل مناقشات بین المللی و سیاست های کنونی جهان در سطح کروی و منطقه ای می باشد، از سوي دكتر محمد رضا حافظ نيا عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني ارائه شد.

نظریه جدیدی تحت عنوان "گسل های ژئواستراتژیک فعال جهان " که چارچوب نظری تبیین و تحلیل مناقشات بین المللی و سیاست های کنونی جهان در سطح کروی و منطقه ای می باشد، از سوي دكتر محمد رضا حافظ نيا عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر حافظ نیا با توضيحاتي در خصوص اين نظريه اظهار داشت: در چارچوب پارادایم رقابت استراتژي هاي بحري و برّي در جهان، امروزه دو گسل بزرگ ژئواستراتژیک در مقیاس کروي و در غرب و شرق اوراسیا شکل گرفته است که به نظر می رسد سرچشمه سیاست هاي کنونی در جهان می باشند. در واقع سطح تقابل ژئواستراتژیک جهانی در طرفین خشکی اوراسیا قرار دارد. این تقاب لها از یک سو در شرق و بر سطح گسل خشکی اوراسیا با اقیانوس آرام، و از سوي دیگر در غرب و بر سطح گسل قاره هاي اوراسیا با اروپا و آفریقا قرار دارد.
وي افزود: انگار که دولتهاي آمریکا و اروپا و متحدین استراتژي بحري به عنوان بازیگران استراتژیک پهنه هاي آبی اقیانوس هاي آرام و اطلس و پسکرانه هاي آنها، دولتهاي روسیه و چین و متحدین استراتژي برّي به عنوان بازیگران استراتژیک پهنه خشکی اوراسیا را به محاصره در آورده و به چالش انقباض فضایی می کشند. روسیه و چین نیز براي خروج از این چالش و شکستن محاصره و نایل آمدن به انبساط فضایی قلمرو خود، با تمام قوا به مقابله با آنها برخاسته اند.
عضو هيات علمي دانشگاه تصريح كرد: در طرفین هریک از گسل های مزبور بازیگران اصلی قدرت در سطح جهانی وجود دارند. یعنی در گسل شرق اوراسیا آمریکا با چین و روسیه، و در گسل غرب اوراسیا روسیه با آمریکا و ناتو در حالت تقابل و رقابت ژئواستراتژیک قرار دارند. گسل های مزبور نیز دارای فلسفه و ماهیت ژئوپلیتیکی هستند. زیرا بازیگران مزبور در تقلا و کشمکش برای قلمروسازی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در فضای کروی و نیز دورکردن رقیب از قلمروهای مفروض و متصور خود می باشند. فرایند قلمرو سازي(انبساط فضایی) آنها داراي دو بعد جغرافیایی (گسترش فضا از طریق سلطه، الحاق و تصرف سرزمین بیشتر) و ژئوپلیتیکی (گسترش قدرت کنترل و حوزه نفوذ در فضاهاي جغرافیایی دیگران) است.
دكتر حافظ نيا تاكيد كرد: در جهان کنونی پنج بازیگر استراتژیک و قدرتمند در مقیاس کروي وجود دارد که به همراه متحدین خود، در دو جبهه ژئواستراتژیک جهانی متشکل شده اند و جملگی از اعضاي دائم شوراي امنیت سازمان ملل نیز می باشند. آنها عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در جبهه ژئواستراتژي بحري، و روسیه و چین در جبهه ژئواستراتژي برّي.
استاد جغرافياي سياسي دانشگاه خاطر نشان كرد: گسل ژئواستراتژیک غرب اوراسیا به مراتب آشوب زده تر و بحرانی تر از گسل شرقی آن است و بازیگران رقیب دو استراتژي برّي و بحري و متحدین آنها در سطوح ائتلافی مختلف از مقیاس محلی، منطقه اي، فرامنطقه اي، جهانی و سازه اي در این گسل با هم درگیرند. بازيگران اصلي و داراي نقش اول در اين گسل از يك طرف روسيه و متحدين آن و از طرف ديگر ايالات متحده آمريكا و اعضاي سازمان ناتو و متحدين استراتژي بحري مي باشند.
به عبارتي ديگر در گسل غربي دو بازيگر اصلي استراتژي بحري يعني آمريكا و ناتو در برابر يك بازيگر اصلي استراتژي برّي يعني روسيه قرار دارد. در حالي كه در گسل شرقي يك بازيگر اصلي استراتژي بحري يعني آمريكا در برابر دو بازيگر اصلي استراتژيبرّي يعني چين و روسيه قرار دارد.

9 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1567