متن کامل خبر


 
انتصاب های جدید در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی

خلاصه خبر: با حکم رئیس دانشگاه، مدیران 3 گروه پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی منصوب شدند.

با حکم رئیس دانشگاه، مدیران 3 گروه پژوهشی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده است، دکتر ابراهیم خدایار با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه پژوهشی مطالعات نقد ادبی، دکتر خدیجه حاجیان با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه پژوهشی مطالعات ادبیات فارسی و دکتر حیات عامری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه پژوهشی مطالعات زبان فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه منصوب شدند.

23 فروردین 1396 / تعداد نمایش : 1351