متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی زبان انگلیسی، علوم و صنایع چوب و کاغذ و سنجش از راه دور منصوب و مدیران گروه های آموزشی علوم تربیتی و تاریخ در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی زبان انگلیسی، علوم و صنایع چوب و کاغذ و سنجش از راه دور منصوب و مدیران گروه های آموزشی علوم تربیتی و تاریخ در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر رامین اکبری با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی، دکتر ربیع بهروز اشکیکی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و دکتر محمد شریفی کیا با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه سنجش از راه دور دانشکده علوم انسانی منصوب و دکتر سید مهدی سجادی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه علوم تربیتی و دکتر فاطمه جان احمدی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سعید کاظمی نجفی مدیر پیشین گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ و دکتر جلال کرمی مدیر پیشین گروه سنجش از راه دور به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

15 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1520