متن کامل خبر


 
ابقاء مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی نانو مواد و مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی و مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی نانو مواد و مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی و مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر سهراب سنجابی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه نانو مواد و دکتر کامران گشتاسبی گوهرریزی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی و دکتر سعید مرید با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه به مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."

10 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1502