متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ادبیات نمایشی و قارچ شناسی منصوب و مدیران گروه های آموزشی جامعه شناسی، زراعت، آمار زیستی، مهندسی زلزله و خاک و پی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی ادبیات نمایشی و قارچ شناسی منصوب و مدیران گروه های آموزشی جامعه شناسی، زراعت، آمار زیستی، مهندسی زلزله و خاک و پی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر و معماری و دکتر شهلا رودبار محمدی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی منصوب و دکتر علی ساعی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی، دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه آمار زیستی (آمار حیاتی) دانشکده علوم پزشکی، دکتر عباسعلی تسنیمی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر علی کمک پناه با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست به مدت دو سال در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر سید حبیب اله لزگی مدیر پیشین گروه ادبیات نمایشی و دکتر معصومه شمس مدیر پیشین گروه قارچ شناسی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

19 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1678