متن کامل خبر


 
شیوه نامه تأثیر امتیاز کیفیت تدریس در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تصویب شد

خلاصه خبر: شیوه نامه تأثیر امتیاز کیفیت تدریس در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه، سوم بهمن ماه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 اجرا می شود.

شیوه نامه تأثیر امتیاز کیفیت تدریس در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه، سوم بهمن ماه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 اجرا می شود.
شیوه نامه تأثیر امتیاز کیفیت تدریس در ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه، با هدف سرآمدی آموزش و توسعه و بهبود کیفیت تدریس در دانشگاه، همچنین با توجه به طرح تحول راهبردی و در اجرای آئین نامه ارتقاء و دستورالعمل ترفیع پایه سالیانه، تهیه گردید.
ماده یک شیوه نامه مذکور به توضیح شرایط اعطای یک پایه ترفیع سالیانه و ماده دو به تشریح نحوه احتساب امتیاز کیفیت تدریس می پردازد. بر اساس تبصره این شیوه نامه، نظر سنجی توسط دانشجویان و ارزیابی توسط مدیر گروه و دانشکده بر اساس آخرین فرم مصوب از طریق سامانه انجام می گیرد.
گفتنی است این شیوه نامه در 3 ماده، 5 بند و یک تبصره، سوم بهمن ماه جاری به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 اجرا می گردد.
 

18 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1019