متن کامل خبر


 
شعار منتخب دانشگاه به تایید رسيد

خلاصه خبر: در نشست بيست و ششم مهرماه شوراي دانشگاه، شعار "خرد بايد و دانش و راستي" به عنوان شعار منتخب فارسي دانشگاه تاييد شد تا پس از تصويب در هيات امناء مورد استفاده قرار گيرد.

در نشست بيست و ششم مهرماه شوراي دانشگاه، شعار خرد بايد و دانش و راستي" به عنوان شعار منتخب فارسي دانشگاه تاييد شد تا پس از تصويب در هيات امناء مورد استفاده قرار گيرد.
در اين نشست دكتر احمدي رييس دانشگاه در اين باره اظهار داشت: اكثر دانشگاههاي بزرگ و موفق جهان، يك شعار براي خود طراحي كرده اند و اين شعار نه براي دوره اي خاص؛ بلكه براي زمان نامحدود به عنوان پيام كوتاهي از آرمان ها و اهداف دانشگاه تدوين شده است و استفاده از اين شعار همبستگي و انسجام خانواده دانشگاه را تقويت مي كند.
وي افزود: موضوع انتخاب شعار دانشگاه در راستای برنامه تحول راهبردی و بین المللی کردن فعالیتهای دانشگاه در دستور کار دوازدهمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مورخ 19/11/94 قرار گرفت. فراخوان ارسال پیشنهادها به زبان فارسی و انگلیسی به صورت ملی در بازه زمانی اسفندماه سال 1394 تا 20 فروردین ماه سال 1395 در نظر گرفته شد؛ که تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید گردید و اطلاع رسانی گسترده برای اطلاع عموم دانشگاهیان انجام گرفت.
وي تصريح كرد: 125 نفر در فراخوان فوق شرکت نمودند و در مجموع 307 پیشنهاد برای شعار به زبان فارسی و 132 پیشنهاد به زبان انگلیسی ارسال شد. بعد از دو مرحله امتیاز دهی، 5 مورد شعار بیشترین آراء را به خوداختصاص دادند و به عنوان انتخاب های برتر تعیین شدند كه شعار های منتخب فوق برای انجام ویرایش فارسی و انگلیسی به دانشکده علوم انسانی ارسال شد و پس از دریافت نسخه ویرایش شده این دانشکده، موضوع در بیست و یکمین نشست شورای همکاریهای علمی بین¬المللی دانشگاه گزینه خرد باید و دانش و راستی به عنوان انتخاب اول شعار فارسی دانشگاه و دو عبارت Wisdom, Knowledge, and Truth و Truth through Knowledge and Wisdom به عنوان گزینه های اصلی برای شعار انگلیسی انتخاب گردید.
دكتر احمدي تاكيد كرد: شعار منتخب در نشسن 10 مرداد هیات رئیسه دانشگاه مورخ مورد تایید قرار گرفت.
در ادامه پس از دريافت نظرات تکمیلی اعضای شورا در خصوص شعار منتخب دانشگاه، شعار خرد بايد و دانش و راستي به عنوان شعار فارسي دانشگاه با اكثريت آرا مورد تاييد قرار گرفت و قرار شد موضوع در هيات امناي دانشگاه مطرح و پس از تصويب هيات امنا به عنوان شعار منتخب مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين رييس دانشگاه ترجمه شعار فارسي دانشگاه به انگليسي را نيازمند بررسي بيشتر دانست تا بتواند ترجمه رسا و خوبي از شعار فارسي را ارائه كند.

28 مهر 1395 / تعداد نمایش : 1994