متن کامل خبر


 
بر لزوم مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی تاكيد شد

خلاصه خبر: سومين نشست شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه سيزدهم شهريور ماه با حضور اعضاي اين شورا برگزار شد.

سومين نشست شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه سيزدهم شهريور ماه با حضور اعضاي اين شورا برگزار شد.
دکتر انصاری گزارشي در خصوص کاهش مصرف انرژی دانشگاه ارائه نمود و دانشکده‌های علوم زیستی، علوم پزشکی، علوم پایه و مهندسی عمران درخصوص مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی گزارشي ارائه دادند و مقرر شد در جلسه آینده شورای HSE علاوه بر نماینده دانشکده علوم زیستی، نماینده دانشکده‌های علوم پزشکی، مهندسی عمران و علوم پایه نیز گزارش عملکرد در زمینه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی را ارائه نمایند.
در ادامه شیوه نامه بازرسی آزمایشگاه ها مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد پیشنویس شیوه نامه بازرسی به پیوست صورتجلسه شورای HSE برای اعضاء ارسال گردد و تصویب نهایی شیوه نامه به جلسه آینده موکول گردید.
همچنين مقرر گردید کمیته ایمنی دانشکده‌ها نسبت به ارسال گزارش بازرسی آزمایشگاه‌ها مطابق پیشنویس شیوه نامه اقدام نمایند.
در ادامه مقرر گردید اولین گزارش بازرسی آزمایشگاه‌ها در پایان آذرماه 1395 از سوي کمیته ایمنی دانشکده‌ها به مدیریت پژوهشی ارسال گردد و دانشکده‌ها محل در نظر گرفته شده بعنوان محل ذخیره موقت پسماند را در اسرع وقت به مدیریت حراست اعلام نمایند.
همچنين مقرر شد کمیته ایمنی دانشکده نسبت به نصب علائم هشداردهنده مناسب، جعبه کمک های اولیه، کپسول آتش نشانی و سایر تجهیزات ایمنی مورد نیاز در محل نگهداری موقت پسماندها اقدام نمایند.
در ادامه اعضاي شوراي ايمني مطالبي را در خصوص اهمیت مسئله انرژی در دانشگاه، پیشنهاد تدوین جدول استانداردهای مصرف انرژی، تهیه شناسنامه ایمنی آزمایشگاه‌ها، لزوم تشکیل کمیته ابزار دقیق دانشگاه، لزوم تعیین ریسک خطر آزمایشگاه‌های پر خطر و اجرای شیوه نامه و امکان تصمیم گیری دانشکده‌ها در خصوص نحوه بازرسی آزمایشگاه‌ها عنوان كردند.
در پايان دکتر موسوی درخواست جمع‌آوری ظروف جمع آوری پسماند زرد رنگ دانشکده علوم پزشکی را به منظور مطابقت با شیوه نامه مدیریت پسماند طرح کرد و مقرر شد موضوع از سوي کارشناس ایمنی پیگیری شود.

23 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1559