متن کامل خبر


 
ابقاء مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی سم شناسی، آموزش پرستاری و علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی و مدیر گروه فیزیک دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی سم شناسی، آموزش پرستاری و علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی و مدیر گروه فیزیک دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر بهرام دارائی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سم شناسی، دکتر حسن ناوی پور با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه آموزش پرستاری و دکتر مژده صالح نیا با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی و دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصاری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فیزیک دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

9 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1463