متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر حمیدرضا صادقی در هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

خلاصه خبر: از سوی وزیر علوم، دکتر حمیدرضا صادقی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد.

با حکم دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حمیدرضا صادقی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به عضویت هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: " در اجرای بند 3 ماده 5 مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه و نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی برای مدت دو سال به عضویت هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب می شوید".

24 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 2159