متن کامل خبر


 
تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرآیند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی تصويب شد

خلاصه خبر: در نشست اخیر شوراي دانشگاه، تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی به تصويب رسيد.

در نشست اخیر شوراي دانشگاه، تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی به تصويب رسيد.
در اين نشست موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی از سوي معاون پژوهشي دانشگاه مطرح شد.
دكتر فتح الهي اظهار داشت: با توجه به نياز ملي در حوزه ايمني فرايند صنايع شيميايي، و تاكيد دانشكده مهندسي شيمي در اهميت اين موضوع، ايجاد واحد تحقيقاتي مرتبط با ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی در دانشگاه پيگيري و اساسنامه گروه پژوهشي تدوين و پس از طرح و تصويب در شوراي پژوهشي جهت بررسي و تصويب در شوراي دانشگاه مطرح شد.
در ادامه دكتر توفيقي عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي با توضيحاتي در خصوص اهداف تاسيس اين گروه پژوهشي تصريح كرد: هرگاه صنعتي در صنايع شيميايي شامل حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و... طراحي مي شود، تيمي بايد آن صنعت را از دو منظر ايمني فرآيند و پدافند غير عامل مورد بررسي قرار دهد. اين تيم تخصصي بايد صنعت را تحليل كند و نقاط خطر خيز آن را بيان كند و توصيه هاي لازم را به پيمانكار آن صنعت گوشزد نمايد .
وي افزود: در برخي موارد تيم تخصصي سيستم را آناليز كرده و نقاط خطر خيز آن را مورد توجه قرار مي دهد كه بخشي از آن قابل پيش بيني است اما در برخي موارد با وجود شناسايي خطر، بايد براي وقوع خطر و چگونگي اقدام در زمان وقوع حادثه نيز پيش بيني هاي لازم صورت گيرد.
وي تاكيد كرد: اخيرا صنايع از ارائه خدمات مشاوره اي تيم هاي تخصصي با برند دانشگاه ها استقبال مي كنند و اين فرصتي براي دانشكده مهندسي شيمي است كه بتواند در اين زمينه با توجه به آسيب پذيري پروژه هايي كه در صنعت وجود دارد، ‌فعاليت نمايد.
دكتر توفيقي همچنين توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تفکر راهبردی و سیاست های کلان ملی در زمینه ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل، زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور و مرتبط، برقراری و گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت و ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت های مذکور و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح ملی و منطقه ای را از جمله اهداف اين گروه پژوهشي عنوان كرد.
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا، موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

22 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1265