متن کامل خبر


 
انتخاب اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه انتخاب شدند.

از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه انتخاب شدند.
بر این اساس دکتر علی جعفریان دهکردی مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه های دانشگاه، دکتر محمد شریفی کیا مدیر پزوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه و مهندس بواشیه مدیر برنامه و بودجه دانشگاه به عنوان اعضای کارگروه تدوین طرح های پژوهشی دانشگاه انتخاب شدند.
گفتنی است اعضای کارگروه مذکور بنا بر درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تهیه، تنظیم و ارسال طرح های پژوهشی با اولویت رفع مشکلات و موانع کشور و منطقه، برگزیده شدند.

14 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1553