متن کامل خبر


 
دکتر غریبی به سمت رئیس گروه تخصصی میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین غریبی به سمت رئیس گروه تخصصی میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.

با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین غریبی به سمت رئیس گروه تخصصی میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.
با حكم دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین غریبی به مدت 2 سال به سمت رئیس گروه تخصصی میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: "در اجرای ماده 9 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت رئیس گروه تخصصی میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از خرد جمعی و تعامل و هم اندیشی با تمامی اعضای گروه، انجمن های علمی و افراد صاحب نظر در انجام امور محوله بر اساس شرح وظایف مصوب موفق باشید."

29 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1584