متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر عبدالرضا افتخاری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی و دکتر عبدالحسین دلیمی اصل با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی، هر یک برای مدت دو سال، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مهدی پورطاهری مدیر پیشین گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و دکتر جاوید صدرایی مدیر پیشین گروه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

12 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1435