متن کامل خبر


 
شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجويان دكتري در سال 95

خلاصه خبر: در نشست سي ام فروردين ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجويان دكتري در سال 95 و سقف تعداد متقاضيان قابل دعوت در آزمون كتبي و مصاحبه، مورد بررسي قرار گرفت.

در نشست سي ام فروردين ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجويان دكتري در سال 95 و سقف تعداد متقاضيان قابل دعوت در آزمون كتبي و مصاحبه، مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه در اين نشست در خصوص شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجويان دكتري در سال 95 و سقف تعداد متقاضيان قابل دعوت در آزمون كتبي و مصاحبه مطالبي را مطرح نمود كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در رشته هايي كه آزمون كتبي برگزار مي شود حداقل 20 برابر ظرفيت و در رشته هايي كه بر اساس مصاحبه دانشجو مي پذيرند، حداقل 10 برابر ظرفيت پذيرش به عمل آيد.
همچنين تعداد افراد دعوت شده براي آزمون كتبي يا مصاحبه از عدد سقف تعيين شده از سوي سازمان سنجش بيشتر نباشد و مقرر شد در موارد خاص در چارچوب ضوابط اعلام شده متقاضي مي تواند تا حداكثر 2 رشته گرايش را انتخاب نمايد.

4 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1204