متن کامل خبر


 
فراخوان مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه

خلاصه خبر: مجله علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه به منظور دریافت مقالات ارزنده صاحب نظران حوزه علوم قرآن و حدیث فراخوان داد.

مجله علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه به منظور دریافت مقالات ارزنده صاحب نظران حوزه علوم قرآن و حدیث فراخوان داد.
مجله "مطالعات ترجمه قرآن و حدیث" با صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس مقالات ارزنده حول محورهای: بررسی و نقد ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی و یر فارسی، بررسی و نقد ترجمه تفاسیر قرآن کریم به زبان های مختلف، بررسی و نقد ترجمه های نهج البلاغه و کتب روایی، ادعیه و سایر منابع دینی، بررسی موانع ترجمه در حوزه قرآن و حدیث، آسیب شناسی ترجمه ها و راهکارهای آسیب زدایی، روش شناسی ترجمه قرآن کریم و احادیث شریفه، بررسی و نقد مبانی ترجمه های قرآن، بررسی تطبیقی ترجمه های شیعی و سنی قرآن کریم، بررسی و نقد ادله جواز و یا عدم جواز ترجمه قرآن کریم، بررسی احکام فقهی ترجمه قرآن کریم، ترجمه های قرآن کریم و مباحث میان رشته ای، بررسی ترجمه های چند رسانه ای قرآن کریم، بررسی و نقد سبک های ترجمه قرآن کریم و احادیث شریفه، تاریخ ترجمه قرآن کریم و بررسی تطورات تاریخی آن، تأثیر و تأثر ترجمه های قرآن کریم بر ادبیات فارسی و ادبیات عربی، ترجمه قرآن کریم و تحولات زبانی، ترجمه قرآن کریم و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، روش های آموزش ترجمه قرآن کریم، بررسی تطبیقی ترجمه های زبان فارسی قرآن کریم و دیگر زبان های دنیا، کارکرد واژه های کهن عربی و فارسی در ترجمه قرآن کریم و احادیث شریفه، تأثیر پذیری ترجمه های قرآن از روایات معصومین، معادل یابی واژگان در ترجمه مفردات قرآنی، ارزیابی محاسن و معایب کاربست فناوری های نوین در ترجمه قرآن کریم و متون دینی، ارزیابی نقش تحولات زبانی در ترجمه قرآن و متون مقدس اسلامی، بررسی راهکارهای تقویت ترجمه های قرآن کریم و متون مقدس اسلامی، بررسی واژه شناختی، زبان شناختی و رویکرد ترجمه مفسران و مترجمان قدیم ایرانی از رهگذر تحقیق در تفسیرها و ترجمه های کهن قرآن کریم از جمله تفسیر طبری، تفسیر سورآبادی، تفسیر قرآن پاک، تفسیر ابوالفتوح و...، بررسی پیشینه تاریخی ترجمه قرآن کریم و سیر تطورات آن و بررسی و نقد تأثیر اسرائیلیات در ترجمه قرآن کریم را پذیرش می کند.
صاحب نظران می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای فوق و بر اساس شیوه نامه نشریه در سامانه مجله به آدرس qhts.modares.ac.ir بارگذاری نمایند.

7 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1252