متن کامل خبر


 
انتصاب چند مدیر گروه آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، سرپرست بخش فیزیک دانشکده علوم پایه، مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مدیر گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و مدیر گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، سرپرست بخش فیزیک دانشکده علوم پایه، مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی، مدیر گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و مدیر گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس این احکام، دکتر علی باکوئی با رتبه علمی استادیار به عنوان سرپرست بخش فیزیک دانشکده علوم پایه، دکتر عنایت عباسی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر حمید دهقانی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و دکتر فرهاد مهندس پور با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه کارگردانی و بازیگری دانشکده هنر و معماری دانشگاه منصوب شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایي جداگانه از دکتر اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد رئیس پیشین بخش فیزیک دانشکده علوم پایه ، دکتر حسن صدیقی مدیر پیشین گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دکتر قاسم کریم زاده مدیر پیشین گروه اصلاح نباتات و دکتر محمدرضا خاکی مدیر پیشین گروه کارگردانی و بازیگری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه آنان در زمان تصدی پست های مذکور تقدیر و تشكر كرد.

4 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1521