متن کامل خبر


 
تبيين مهارت حل مساله در چهارمين نشست آموزشی مهارت های شناختی

خلاصه خبر: دکتر محسن فاطمی در چهارمين نشست دوره های آموزشی مهارت های شناختی كه بيست و هشتم دي ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد؛ به بررسي شيوه هاي مهارت حل مساله پرداخت.

دکتر محسن فاطمی در چهارمين نشست دوره های آموزشی مهارت های شناختی كه بيست و هشتم دي ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد؛ به بررسي شيوه هاي مهارت حل مساله پرداخت.
دكتر محسن فاطمي استاد روانشناسي در اين نشست اظهار داشت: هر رفتاري در ما مي تواند از منابع مختلفي نشات بگيرد كه يكي از اين منابع، منبع والد است. منبع والد مي تواند شديد، ضعيف يا مناسب باشد. افرادي كه كه والد نقاد آنها شديد است، رفتارهاي پرخاشگرانه، تهاجمي و ستيزه جويانه را ايجاد مي كنند. استفاده از ارعاب و زور در والد نقاد شديد بالاست،‌ در والد نقاد ضعيف امكان سوء استفاده زياد خواهد بود و والد نقاد مناسب، اقتدار و قاطعيت را ايجاد مي كند.
وي افزود: والد حامي نيز يكی از ديگر ار منابع ايجاد كننده رفتارهاي ماست كه در نوع شديد آن محبت بيش از حد و در نوع ضعيف آن حمايت و شفقت پايين است، فقط نوع والد حامي مناسب شرايط مطلوب در خانواده و جامعه ايجاد مي كند.

چهارمين نشست آموزشی مهارت های شناختی

استاد روانشناسي گفت: منبع ديگري كه در كنار والد در رفتارهاي ما تاثير گذار است، بالغ است كه در نوع بالغ شديد، تحليل بيش از حد صورت مي گيرد و قدرت تحليل پايين است و در نوع بالغ ضعيف، ابتدا پروژه انجام مي شود و سپس در مورد آن فكر مي شود كه اين افراد شتابزده عمل مي كنند. نوع بالغ مناسب نيز در حوزه هاي مختلف مي تواند تصميم گيري درستي را داشته باشد.
دكتر فاطمي با اشاره به سومين منبع تاثير گذاري بر رفتار افراد اظهار كرد: سومين منبع،‌ منبع كودك است كه به سه دسته كودك خودجوش، كودك خشمكين و كودك در خود منزوي تقسيم مي شود. همچنين گاهي ظاهر رفتار ما ممكن است بالغ باشد اما باطن رفتار ما بالغ نباشد.
وي تصريح كرد: در مواقعي كه والد نقاد به كودك خشمگين حمله مي كند، بايد از بالغ كمك بگيريم و استمرار در رفتار بالغ بسيار حائز اهميت است. به هر ميزان كه در فضاهاي ارتباطي،‌ اعتماد كمتر باشد،‌ مغز افراد در حل مساله درست كار نمي كند و قدرت تصميم گيري و حل مساله كاهش مي بايد.

3 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 984