محمدكاظم مروج فرشی
استاد
  • دکتری: مهندسی برق - الکترونیک
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه الکترونیک