پرویز احمدی
دانشیار
  • دکتری:
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی