افراد


 

 • نرگس اميرزاده
 • رییس اداره شناسائی و هدايت استعدادهای درخشان
 • 3228
 • حسین ایزدی مهر
 • کارشناس خدمات آموزشی
 • 3179
 • مجيد ايزدی
 • کمک کارشناس امور مشمولین
 • 3181
 • جواد حاجی
 • مسئول دفتر
 • 3119
 • مريم رفيعی
 • كارشناس مسئول پذيرش و ثبت نام
 • 3117
 • مریم شهرابی
 • کارشناس اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان
 • 3229
 • مجتبی كوهكن
 • رئیس اداره پذیرش و ثبت‌نام امور مشمولین
 • 3058
 • نبی ناصر زاده
 • مسئول بايگانی و سوابق آموزشی
 • 3172
 • فاطمه يزدان پناه
 • رئيس اداره برنامه و امور دانش آموختگان
 • 3057