متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای علی مهردادیان، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: استفاده از روش خطوط برای تحلیل ساختارهای چند لایه گرافنی

 • عنوان: استفاده از روش خطوط برای تحلیل ساختارهای چند لایه گرافنی
 • ارائه‌کننده: علی مهردادیان
 • استاد راهنما: دکتر کیوان فرورقی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر زهرا اطلس باف
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر بیژن عباسی آرند
 • استاد ناظر داخلی سوم: دکتر محسن غفاری میاب
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر جلیل راشد محصل مرتبه علمی: استاد (دانشگاه تهران )
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر غلامرضا مرادی مرتبه علمی: دانشیار (دانشگاه امیرکبیر)
 • مکان: دانشکده علوم پایه، طبقه همکف، اتاق 5009
 • تاریخ: 97/08/13
 • ساعت: 12:30

چکیده: در این رساله ابتدا معادله مشخصه برای ساختارهای انتشاری با استفاده از تطبیق میدانها در صفحه شامل گرافن بدست آورده شده و با استفاده از آن خط مایکرواستریپ شامل صفحه گرافن تحلیل شده و مشخصات انتشاری آن استخراج می¬شود. در ادامه به منظور تحلیل ساختارهای چندلایه دوبعدی دلخواه شامل گرافن روابط انتقال امپدانس و ادمیتانس در بین لایه¬ها و بخش¬های مختلف ساختار بدست آورده می¬شود و بدین ترتیب روشی جدید برای تحلیل این ساختارها ارائه شده است. برای صحت¬سنجی روش ارائه شده چندین ساختار چندلایه از جمله استریپ لاین و موجبر صفحه¬ موازی تحلیل می¬شوند و مشخصات انتشاری آنها بدست آورده می¬شود و با نتایج بدست آمده با استفاده از شبیه¬سازی با نرم¬افزار مقایسه می¬شود. همچنین به منظور ارائه روشی جدید برای تحلیل ساختارهای چندلایه سه¬بعدی شامل صفحات گرافن، در این رساله روش خطوط اصلاح می¬شود. برای اینکار روابط انتقال امپدانس و ادمیتانس در حالت گسسته¬سازی دو¬بعدی بدست آورده می¬شوند و همچنین روابط پارامترهای اسکترینگ ساختار نیز بدست آورده می¬شود. به منظور صحت¬سنجی روش ارائه شده، به عنوان مثالی از ساختارهای سه¬بعدی چند لایه، صفحات گرافن در داخل موجبر مستطیلی قرار داده می¬شوند و نتایج بدست آمده با استفاده از روش ارائه شده و شبیه¬سازی این ساختارها در حالت¬های مختلف با همدیگر مقایسه شده است.
کلمات کلیدی: گرافن، روش خطوط، انتقال امپدانس، ساختاری چندلایه دوبعدی، ساختارهای چندلایه سه¬بعدی گرافنی، ثابت انتشار، پارامترهای اسکترینگ

12 آبان 1397 / تعداد نمایش : 276