متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مانی گرروسی، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر: روشی جدید برای تشخیص علیت در سری های زمانی

  • عنوان: روشی جدید برای تشخیص علیت در سری های زمانی
  • ارائه‌کننده: مانی گرروسی
  • استاد راهنما: دکتر احمدرضا شرافت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر بابک محمدزاده
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد پویان (دانشگاه: شاهد)
  • مکان: آزمایشگاه سیستم های اطلاعاتی
  • تاریخ: 97/06/31
  • ساعت: 08:30

چکیده: در سال¬های اخیر تشخیص روابط علت و معلول در سری¬های زمانی نقش بسیار مهمی در تشخیص و شناسایی سیستم¬های تولید کننده آن سریها ایفا کرده است. در این پایان¬نامه روشی برای تشخیص رابطه علت و معلول بین داده¬های ثبت شده از نواحی مختلف مغز بدون در نظر گرفتن مفروضاتی چون خطی بودن ارتباط میان داده¬های ثبت شده وثابت بودن خصوصیات آماری داده¬ها در طول زمان که تحقق آن¬ها در عمل دشوار است ارائه می¬کنیم. برای تشخیص رابطه علت و معلول در حال حاضر از روش¬های مختلفی استفاده می¬شود که می¬توان به علیت گرنجر، آنتروپی انتقال و علیت بر مبنای بازگشت در فضای حالت اشاره کرد. در این پایان¬نامه با استفاده از عملگر کوپمن روشی جدید برای تشخیص علیت در سری¬های زمانی پیشنهاد می¬کنیم و در آخر روش¬های مذکور را بر روی داده BCI Competition IV شماره 2 اعمال می¬کینم نتایج نشان داد در تصور حرکت دست راست و چپ، ارتباطات علیت از کانال به کانال و از کانال به کانال وجود دارد که با استفاده از علیت گرنجر در 85 درصد از ثبت¬ها قابل تشخیص بوده است و با استفاده از روش پیش¬نهادی در 92 درصد از ثبت¬ها این ارتباط مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد در تصور حرکت دست راست ارتباط علیت از کانال به کانال وجود دارد و در تصور حرکت دست چپ ارتباط علیت از کانال به کانال وجود دارد.
کلمات کلیدی: علیت گرنجر، آنتروپی انتقال، علیت بر مبنای بازگشت در فضای حالت، عملگر کوپمن،BCI

31 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 170