حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


امیررضا ممدوحی
معاون پژوهشی


شریف شاه بیک
معاون آموزشی


امیررضا ممدوحی

مدیران گروه‌ها


مهندسی زلزله


عباسعلی تسنیمی
سازه‌های هیدرولیکی


ناصر خاجی
سازه‌های دریایی


ناصر خاجی
برنامه‌ریزی حمل و نقل


محمود صفارزاده
خاک و پی


احمدعلی فخیمی
راه و ترابری


امیر کاووسی
مهندسی سازه


حمید محرمی
مهندسی محيط زيست


نادر مختارانی
مهندسي آب


فرزین نصیری صالح