متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسین یونسیان فرید: مهندسی فرآیند

خلاصه خبر: مدل‌سازی کنترل انطباق در پیش تزریق اسید در ازدیاد برداشت به روش تزریق پلیمر حساس به pH

 • عنوان: مدل‌سازی کنترل انطباق در پیش تزریق اسید در ازدیاد برداشت به روش تزریق پلیمر حساس به pH
 • ارائه‌کننده: حسین یونسیان فرید
 • استاد راهنما: دکتر سعید صادق نژاد
 • استاد ناظر داخلی اول: Tدکتر علی حق طلب
 • استاد ناظر داخلی دوم: -
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سعید جمشیدی، دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد ناظر خارجی دوم: -
 • استاد مشاور اول: -
 • استاد مشاور دوم: -
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: -
 • مکان: دانشکده، اتاق: دانشکده¬ی مهندسی شیمی، سمینار 1-
 • تاریخ: 08/11/97
 • ساعت: 10:30

چکیدهبه منظور افزایش بازده جاروبی نفت، روش‌های مختلفی در جهت کنترل انطباق توسعه یافته‌اند. در این میان تزریق پلیمرهای حساس به pH، به ‌عنوان روشی کارآمد برای افزایش کنترل انطباق مطرح شده است که استفاده از این روش نیازمند بررسی کامل فرآیند پیش‌تزریق اسید، قبل از تزریق این پلیمرها می‌باشد. پیش تزریق اسید سبب به وجود آمدن یک محیط اسیدی در مخزن می‌شود که لازمه¬ی این روش می‌باشد. تلاش‌های بسیاری در جهت مدل‌سازی فرآیند تزریق اسید در مخازن نفتی برای افزایش تراوایی در نزدیک چاه‌های تولیدی و از بین بردن ضریب پوسته صورت گرفته است. در این پژوهش با الهام گرفتن از مدل‌سازی‌های انجام‌شده، به دنبال مدل‌سازی فرآیند پیش‌تزریق اسید به‌منظور به‌کارگیری آن در ازدیاد برداشت به روش تزریق پلیمر حساس به pH هستیم. بدین منظور جریان یک‌بعدی همراه با واکنش مدل‌سازی شد که توان در نظر گرفتن واکنش¬های سنگ و سیال و واکنش¬های درون فاز آبی را داراست. کد توسعه داده¬ شده به روش ضمنی حل می¬شود و تنها تخلخل سیستم به صورت صریح به روزرسانی می¬گردد. این کد با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی موجود در مطالعات گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی برای ماسه‌سنگ حاوی سیمان آنکریتی نشان داد که یون هیدروژن و کربنیک اسید در واکنش با سنگ شرکت می‌کنند و نظر گرفتن واکنشH^+ و سنگ به ‌عنوان تنها واکنش ناهمگن، نتایج غیردقیقی را ارائه می‌دهد. همچنین شبیه‌سازی تزریق اسیدهای مختلف در سنگ‌های کربناته نشان داد که اسید هیدروکلریک به علت واکنش سریع با سنگ نمی‌تواند دستیابی به یک محیط با pH پایین برای مدت طولانی را تضمین کند. در مقابل، اسید استیک و فرمیک که جزو اسیدهای ضعیف هستند، می‌توانند pH سیستم مورد مطالعه را پایین‌تر از 4 نگه‌دارند که این مسئله شرایط مطلوبی را برای تزریق پلیمرهای حساس به pH فراهم می‌آورد.
کلمات کلیدیپیش تزریق اسید، پلیمر حساس به pH، جریان همراه با واکنش، مدل‌سازی عددی

10 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 241