متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای پویا روشن پور: مهندسی بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: بررسی و مقایسه بیان آنزیم هیلارونیداز در سویه های S.agalactiae و S.koganeiensis

  • عنوان: بررسی و مقایسه بیان آنزیم هیلارونیداز در سویه های S.agalactiae و S.koganeiensis
  • ارائه‌کننده: پویا روشن پور
  • استاد راهنما: دكتر محسن نصرتی
  • استاد مشاور: دكتر عباس شجاع الساداتی
  • استاد ناظر داخلی: دکتر سید مرتضی ضمیر
  • استاد ناظر خارجی : دکتر رسول خلیل زاده (صنعتی مالک اشتر)
  • مکان: دانشکده فنی مهندسی، سمینار -1
  • تاریخ: 26/08/1397
  • ساعت: 15:30

چکیده: هیالورونیداز یک آنزیم طبیعی است که باعث تخریب هیالورونیک اسید می شود. هیالورونیک اسید یکی از چهار گلیکوسامینوگلیکان اصلی تشکیل دهنده ماتریکس خارجی سلول پوست بوده و نفوذپذیری آن را تنظیم می کند. این آنزیم به صورت کلی به دو دسته یوکاریوتی و پروکاریوتی تقسیم می شود که در پروکاریوتی ها بیشتر عامل گسترش و بیماری زایی می باشد و هیالورونیداز پروکاریوتی در بسیاری از گونه های باکتریایی شناسایی گردیده است. تاکنون بهترین هیالورونیداز شناسایی شده برای گونه های S. pneumoniae و S.agalactiae است. تا به امروز مطالعات کمی بروی بهینه سازی محیط کشت به منظور تولید صنعتی صورت گرفته است و اکثراً پیرامون شناسایی مولکول، خواص فیزیکی و شیمیایی آنزیم هیالورونیداز بوده است. در این تحقیق سعی گردید که به روشی نظام مند و مدون به بهینه سازی محیط کشت پرداخته شود. به این منظور برای بهینه سازی محیط کشت دو گونه ی S.koganeiensis و S.agalactiae انتخاب گردید. ابتدا به روش پلاکت برمان به غربالگری عوامل اصلی در ترکیب محیط کشت برای بیان آنزیم و سپس به روش باکس بیکن به بهینه سازی محیط کشت پرداخته شد. با توجه به نتایج حاصل مشخص گردید روش باکس بیکن برای بهینه سازی گونه ی S.agalactiae مناسب بنظر نمی رسد. در این روش همانطور که انتظار می رفت یون های کلسیم و منیزیم برای بیان آنزیم بسیار حیاتی می باشند. همچنین هوادهی عامل بسیار مهم در بیان این آنزیم در هر دو سویه است. نتایج آزمایش ها بر روی دو سویه نشان داد که با گذشت زمان میزان بیان آنزیم برای گونه S.agalactiae افزایش می یابد در حالی که میزان بیان برای گونه S.koganeiensis کاهش می یابد.
کلمات کلیدی: S.koganeiensis، S.agalactiae، بهینه سازی، غربالگری، هیالورونیداز

22 آبان 1397 / تعداد نمایش : 386