متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ساناز فتحی: مهندسی نفت

خلاصه خبر: تولید زیستی نانوذره اکسید آلومینیوم با استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و بررسی کارایی آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت

  • عنوان: تولید زیستی نانوذره اکسید آلومینیوم با استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویسیا و بررسی کارایی آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت
  • ارائه‌کننده: ساناز فتحی
  • استاد راهنما: دکتر آرزو جعفری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سعید صادق نژاد
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر زهرا فخروئیان- دانشگاه تهران-انستیتو مهندسی نفت
  • استاد مشاور اول: دکتر سید محمد موسوی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی- ساختمان پیش ساخته- اتاق سمینار
  • تاریخ: 3/2/1398
  • ساعت: 8:00

چکیده:در سال¬های اخیر استفاده از روش¬های نوین مانند تزریق نانوسیال به منظور بهبود کارایی ازدیاد برداشت نفت، مورد توجه محققین قرار گرفته است. تولید زیستی نانوذرات به دلیل اینکه ایمن، غیر سمی و مقرون به صرفه است، می¬تواند جایگزین مناسبی برای روش¬های شیمیایی و فیزیکی متعارف باشد. با توجه به مطالعات اندک انجام شده بر روی تأثیر نانوذره تولید شده به روش زیستی بر ازدیاد برداشت نفت، در این تحقیق از مخمر ساکارومایسیس سرویسیا برای تولید زیستی نانوذره اکسید آلومینیوم استفاده شده است. پس از رشد مخمر در محیط کشت اختصاصی، پیش¬ساز آلومینیوم نیترات نه آبه به محلول مخمر اضافه شده و در شرایط مناسب رشد و به دور از آلودگی قرار می¬گیرد و گذشت زمان باعث کاهش نانوذرات اکسید آلومینیوم از پیش-ساز اولیه می¬شود. پس از انجام فرآیندهای تولید نانوذره، جدا¬سازی، خالص¬ سازی، کلسینه شدن در کوره جهت به¬دست آمدن فاز گاما اکسید آلومینیوم و انجام تست¬های شناسایی، به منظور بررسی اثر نانوذرات بر بازده تولید نفت، در بخش اول، نانوذرات در غلظت¬های مختلف به همراه محلول های تزریقی به میکرومدل تزریق شد. با توجه به نتایج، در غلظت بهینه ppm 500، میزان بازدهی نفت برای نانوذره اکسید آلومینیوم کلسینه شده، نانوذرات اکسید آلومینیوم قبل از کلسینه شدن و نانوذرات آلومینای تجاری به ترتیب برابر 7/51، 1/43 و 2/36 درصد خواهد بود. همچنین بررسی تزریق در میکرومدل شکافدار نشان می¬دهد که به دلیل تراوایی بالای شکاف، میزان بازدهی نفت در میکرومدل شکافدار نسبت به میکرومدل معمولی مقدار کمتری خواهد بود. در بخش دوم این تحقیق، اثر آب نمک و آب نمک به همراه نانوسیال بر میزان بازدهی نفت بررسی شد. نتایج نشان داد که، نانوذره اکسید آلومینیوم کلسینه شده در غلظت¬های ppm 50 و 100 در آب نمک پایدار بوده و با افزایش غلظت، میزان بازدهی افزایش می¬یابد. همچنین افزودن نمک به علت تغییر ترشوندگی به سمت آب دوستی، باعث افزایش میزان بازدهی نفت می¬شود.
کلمات کلیدی: ازدیاد برداشت نفت، نانوذره اکسید آلومینیوم، تولید زیستی، میکرومدل، مخمر ساکارومایسیس سرویسیا

4 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 234