متن کامل خبر


 
پایان‌نامه‌ی دانشجوی دانشکده کشاورزی به عنوان پایان‌نامه برتر در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه پرفسور حسابی انتخاب شد.

خلاصه خبر: پایان‌نامه‌ی دانشجوی دانشکده کشاورزی به عنوان پایان‌نامه برتر در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه پرفسور حسابی که توسط آکادمی علوم و تکنولوژی ایران در آذرماه سال 1397 برگزار گردید انتخاب شد.

به گزارش واحد روابط عمومی دانشکده، پایان‌نامه آقای مهندس ناصر ولی‌زاده دانشجوی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده تحت راهنمایی آقای دکتر مسعود بیژنی و مشاوره آقای دکتر عنایت عباسی، اعضای هیأت علمی این گروه، به عنوان "پایان‌نامه‌ی برتر در جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه پرفسور حسابی" که توسط آکادمی علوم و تکنولوژی ایران در آذرماه سال 1397 برگزار گردید، انتخاب شد. این پایان‌نامه به رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحی در تحلیل بوم شناختی انسانی در بخش جنوبی حوضه ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه پرداخته است. در بخشی از خلاصه‌ی این پایان‌نامه آمده است: مدیریت منابع آب سطحی به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی مورد نیاز انسان، با توجه به محدودیت دسترسی در بسیاری از مناطق، یکی از چالشهای اساسی مطرح در قرن حاضر است. از طرف دیگر، کمبود آب، پیامدهای زیستمحیطی فراوانی را دامن زده است. بحران دریاچهی ارومیه در ایران از جمله‏ی این موارد است. منابع آب‏ سطحی مهمترین تأمینکنندهی آب این دریاچه میباشند و کشاورزی بزرگترین مصرفکنندهی آب در این حوضه محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان آب عقیده دارند که از طریق تقویت رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحی میتوان بر این بحران غلبه کرد. همچنین در این پایان‌نامه، بر اساس یافتههای پژوهش، به تبیین جایگاه ترویج کشاورزی به عنوان یک مداخلهگر در تقویت رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی پرداخته شده است.

 

25 دی 1397 / تعداد نمایش : 447