متن کامل خبر


 
بازدید رئیس دانشگاه و هیئت همراه ازخوابگاه های دانشجویی دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز یک شنبه مورخ 29 / 7 / 1397 آقای دکتر محمد تقی احمدی ؛ رئیس دانشگاه تربیت مدرس؛ به اتفاق هیئت رئیسه و جمعی از مدیران دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی دانشکده کشاورزی بازدید و با دانشجویان در مورد وضعیت خوابگاه ها گفتگو کردند

در این بازدید که آقایان دکتر علی اصغر طالبی و دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی؛ رئیس و معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی؛ نیز حضور داشتند، هیئت بازدید کننده با حضور در اتاق دانشجویان ساکن خوابگاه، مسائل و مشکلات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و رفاهی دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشکده کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار موضوعاتی از قبیل: سرعت اینترنت خوابگاه ها، محوطه سازی و بهبود فضای مجاور خوابگاه شهید احمدی روشن، امکانات ورزشی دانشجویی و بهبود شرایط استخر دانشکده و .. از جانب دانشجویان مطرح گردید.

گفتنی است که در این بازدید آقایان دکتر محمدرضا اصلاحچی؛ معاون دانشجویی؛ دکتر یعقوب فتح الهی؛ معاون پژوهشی؛ دکتر محمدجواد ناطق؛ معاون فرهنگی؛ دکتر محمدرضا کلباسی؛ معاون آموزشی؛ دکتر سیدمهدی موسوی؛ معاون پشتیبانی و نیروی انسانی؛ و آقای حسین نصرتی؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه؛ به اتفاق تعدادی دیگر از مسئولین دانشکده و دانشگاه حضور داشتند.

2 آبان 1397 / تعداد نمایش : 325