زمینه‌های تحقیقاتی


 

مهدی همائی (استاد)

  • فیزیك روابط آب و خاک|زهکشی

مهدی کوچک زاده (دانشیار)

  • هیدرولیک آبیاری سطحی|هیدرولیک محیط متخلخل|جمع آوری آب باران

سیدمجید میرلطیفی (دانشیار)

  • مدیریت آبیاری نیاز آبی گیاهان|آبیاری تحت فشار