معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

جدیدترین اخبار
چاپ کتاب مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله
کتاب مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله، تألیف دکتر ناصر خاجی، در فروردین ماه 1396 چاپ شد. 9اردیبهشت1396
چاپ کتاب تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات
کتاب تربیت دینی و جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات، تألیف دکتر سید مهدی سجادی، در فروردین ماه 1396 چاپ شد 9اردیبهشت1396
کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت
کتاب تولید، بهرهبرداری و کنترل در سیستمهای قدرت، ترجمه دکتر سید غلامرضا موسوی و سکینه شکوهیان، در دی ماه 1395 چاپ شد. 6بهمن1395