محمدعلی سمسارزاده
استاد
  • دکتری: شیمی
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده مهندسی شیمی،گروه پلیمریزاسیون