اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای اسفندیار عزیزی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اسفندیار عزیزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عادله تقی خانی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عادله تقی خانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم عالیه غلامی نژاد ، گروه زیست شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم عالیه غلامی نژاد بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم مهسا منصوریان قراکوزلو ، گروه فیزیک شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مهسا منصوریان قراکوزلو بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیک شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای فرشاد ندری ، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای فرشاد ندری احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای محمد شریف حسینی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای محمد شریف حسینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه رضایی کهمینی ، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایی کهمینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله:آقای عبدالعظیم سارلی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عبدالعظیم سارلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
13آبان1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم مینا صدیقی الوندی ، گروه فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مینا صدیقی الوندی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
14مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای حسن شهبازی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای حسن شهبازی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
11مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ایمان حقانی، گروه قارچ شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ایمان حقانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حسنا گماری، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حسنا گماری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم حمیده زارع، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم حمیده زارع بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
8مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم لاله سلیمانی زاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم لاله سلیمانی زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
4مهر1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای شایان مصطفایی، گروه آمار زیستی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای شایان مصطفایی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آمار زیستی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان آقایانی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان آقایانی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا مشایخی، گروه ژنتیک پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا مشایخی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مجید مختاری، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مجید مختاری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای جواد جباری، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای جواد جباری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سیده زهرا خادمی، گروه انگل شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیده زهرا خادمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته انگل شناسی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه ملائی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم فاطمه ملائی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر میرشفیعی، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر میرشفیعی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21شهریور1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احمد عادلی، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احمد عادلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای فخر الدین صبا، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای فخر الدین صبا بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم سحر رستمی منصور، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سحر رستمی منصور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینیدانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
26تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای امیر ادیب زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای امیر ادیب زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای ادریس حسین زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای ادریس حسین زاده بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای احسان ظفری ، گروه ویروس شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای احسان ظفری بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای مصطفی مهدویان پور، گروه مهندسی بهداشت محیط
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای مصطفی مهدویان پور بر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید حمید موسوی، گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای سید حمید موسوی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
17تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم ناهید شعاعی شیره جینی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم ناهید شعاعی شیره جینی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:آقای سید خلیل شکوهی مصطفوی ،گروه باکتری شناسی پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. بر دانشجوی مقطع دکتری رشته باکتری شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
6تیر1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم سیمه سجادی، گروه زیست فناوری پزشکی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم سیمه سجادی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
23خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم پریسا امیرکلوانق، گروه ایمنی شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم پریسا امیرکلوانق بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
22خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای جعفر شریفی جبلی، گروه قارچ شناسی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه آقای جعفر شریفی جبلی بر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
21خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم الهام روشندل، گروه هماتولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم الهام روشندل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم فاطمه رضایت، گروه آموزش پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه رضایت بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
7خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای وحید اکبری ، گروه ژنتیک انسانی
16اردیبهشت1397
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رسانه:خانم زهرا محمدی، گروه بیوشیمی بالینی
شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم زهرا محمدی دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
1خرداد1397
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: پیروزه گورزوند چگینی ،گروه پرستاری
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم پیروزه گورزوند چگینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
9دی1396
شرکت در جلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری
جلسه دفاع از رساله: نگار کریمی حاجی شوره ،گروه مهندسی بافت
جهت شرکت درجلسه دفاع از طرح پروپوزال دکتری خانم نگار کریمی حاجی شوره دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بافت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
29آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: زهرا قاسمی ،گروه آموزش فیزیولوژی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم زهرا قاسمی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
27آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آزیتا کیانی آسیابر ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم آزیتا کیانی آسیابر دانشجوی مقطع دکتری رشته بآموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: بهزاد ادیبی مطلق ،گروه بیوشیمی بالینی
جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای بهزاد ادیبی مطلق دانشجوی مقطع دکتری رشته بیوشیمی بالینی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
25آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم آنیتا قادری ،گروه مامائی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم آنیتا قادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم منیره عامریون ،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه ادیب،گروه علوم تشریح
1- دریافت ‌پرونده ‌دفاع ‌شامل ‌برگه‌های ‌مربوطه‌ و پرداخت حق‌الزحمه ‌مدعوین 2- نظارت ‌برحضور اعضای ‌هیأت ‌داوران ‌برای ‌رسمیت ‌یافتن ‌جلسه ‌طبق‌آیین‌نامه‌های ‌پژوهشی 3- تحویل ‌برگه‌های ‌ارزیابی ‌به ‌اعضای هیأت‌داوران‌ پس‌ از اتمام ‌مرحله ‌پرسش ‌و پاسخ‌
12آذر1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا عابدپور،گروه علوم تشریح
جلسه دفاع خانم ندا عابدپور مقطع دکتری رشته علوم تشریح در تاریخ 96/9/4 از ساعت 10-12 در سالن سمینار طبقه 10 ساختمان جدید برگزار خواهد شد.
4آذر1396
پایان دفاع نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زینب حاتمیان، گروه مامایی
جهت شرکت درجلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حاتمیان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مامائی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه: دوشنبه 96/08/15 ساعت: 15/30-13/30 مکان: دانشکده علوم پزشکی –شماره ۵– طبقه چهارم – سالن سمینار
10آبان1396
دفاع پایانه نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سعیده زارع جلیسه،گروه علوم تشریح
شرکت در جلسه دفاع پایان نامه خانم سعیده زارع جلیسه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید. تاریخ جلسه:96/08/08 ساعت:10-12 مکان: دانشکده علوم پزشکی – ساختمان شماره ۱ جدید - طبقه دهم - سالن سمینار گروه علوم تشریح
8آبان1396